آمار پایه و اساس برنامه ریزی هاست

آرشیو اخبار

1- نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 :

عنوان مرد و زن مرد زن تعداد خانوار
کل استان 1292283 658540 633743 383532
جمعیت مناطق شهری 1229964 624509 605455 365334
جمعیت مناطق روستایی 62317 34029 28288 18196
جمعیت غیرساکن 2 2 0 2

 

2- تعداد خانوار و جمعیت استان قم به تفکیک دهستان (سرشماری 1395):

شهرستان بخش دهستان تعداد روستا تعداد شهر

مساحت (کیلومتر مربع)

شهری روستایی کل
خانوار جمعیت خانوار جمعیت خانوار جمعیت
قم جعفرآباد جعفرآباد 54 1 615 2552 9387 2760 9676 5312 19063
خلجستان قاهان 25 0 426 0 0 1117 2900 1117 2900
دستجرد 27 1 426 517 1525 1158 2782 1675 4307
سلفچگان راهجرد شرقی 58 1 771 449 1390 1346 3928 1795 5318
نیزار 24 0 951 0 0 1477 4620 1477 4620
کهک کهک 10 1 684 1480 4837 3826 12269 5306 17106
فردو 8 0 265 0 0 1186 3482 1186 3482
مرکزی قنوات 35 1 1409 3360 11667 3355 15617 6715 27284
قمرود 120 1 5691 356976 1201160 1971 7043 358947 1208201
جمع 361 6 11238 365334 1229964 18196 62317 383530 1292281

(دو نفر جمعیت غیرساکن در استان می باشد که در جدول شماره 2 درج نشده است.)

 

3- جمعیت مناطق شهری استان قم به تفکیک شهر (سرشماری 1395):

شرح جمعیت مرد زن خانوار
جمع 1229964 624509 605455 365334
شهر جعفریه 9387 4884 4503 2552
شهر دستجرد 1525 771 754 517
شهر سلفچگان 1390 734 656 449
شهر قم 1201158 609541 591617 356976
قم 1 192060 97496 94564 60716
قم 2 189708 97382 92326 54185
قم 3 171363 86918 84445 52494
قم 4 192755 96495 96260 57392
قم 5 78401 40470 37931 21946
قم 6 213356 108698 104658 61578
قم 7 41625 21733 19892 12743
قم 8 121890 60349 61541 35922
قنوات 11667 6097 5570 3360
کهک 4837 2482 2355 1480

 

4- تمامی نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 استان قم (منتشر شده تا این لحظه)

5- نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 استان قم به تفکیک آبادی:  (برای مشاهده کلیک کنید)

6- چکیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 کشور

7- گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 استان قم

8- خلاصه نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 استان قم

9- نشریه نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 استان قم  (جدید)

10- پیش بینی تعداد خانوار و جمعیت کل کشور و استان قم توسط مرکز آمار ایران  (جدید)

11- جمعیت شهرهای استان قم به تفکیک اتباع ایرانی و غیر ایرانی در سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 (جدید)

12- تعداد واحدهای مسکونی خالی شهرهای استان قم در سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 (جدید)

13- نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 استان قم به تفکیک سطوح خرد جغرافیایی

14- تحلیل وضعیت خانوارهای استان بر حسب جنسیت سرپرست خانوار در سرشماری 1395

15- برآورد جمعیت شهرهای استان قم تا سال 1400 (جدید)

نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 :

عنوان مرد و زن مرد زن تعداد خانوار
کل استان
1151672 587661 564011 321144
جمعیت مناطق شهری 1095871 557132 538739 305763
جمعیت مناطق روستایی 55798 30526 25272 15378
جمعیت غیرساکن 3 3 0 3

 

تعداد خانوار و جمعیت استان قم به تفکیک دهستان (سرشماری 90):

شهرستان بخش دهستان تعداد روستا تعداد شهر

مساحت (کیلومتر مربع)

شهری روستایی کل
خانوار جمعیت خانوار جمعیت خانوار جمعیت
قم جعفرآباد جعفرآباد 52 1 615 1804 7203 2594 9716
4398
16919
خلجستان قاهان 25 0 426 0 0 1159 3145
1159
3145
دستجرد 28 1 426 458 1334 1344 3600
1802
4934
سلفچگان راهجرد شرقی 55 1 771 232 730 1235 3717
1467
4447
نیزار 20 0 951 0 0 1258 4068
1258
4068
کهک کهک 11 1 684 883 2906 2935 9813
3818
12719
فردو 7 0 265 0 0 844 2516
844
2516
مرکزی قنوات 28 1 1696 2634 9662 2546 13529
5180
23191
قمرود 104 1 5404 299752 1074036 1463 5697
301215
1079733
جمع 330 6 11238 305763 1095871 15378 55801
321141
1151672

 

جمعیت مناطق شهری استان قم به تفکیک شهر (سرشماری90):

شرح جمعیت مرد زن خانوار
جمع 1095871 557132 538739 305763
جعفریه 7203 3756 3447 1804
دستجرد 1334 694 640 458
سلفچگان 730 393 337 232
قم 1074036 545704 528332 299752
قنوات 9662 5101 4561 2634
کهک 2906 1484 1422 883

 

>>> جمعیت سال 1390 استان قم به تفکیک سن و جنس

>>> گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 - استان قم

>>> گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 - كشور (بخش اول)

>>> گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 - كشور (بخش دوم)

خلاصه نتایج نیروی کار استان قم

شرح نرخ بیکاری نرخ مشارکت اقتصادی سهم اشتغال در بخش های عمده اقتصادی  سهم اشتغال در بخش های خصوصی و عمومی
 کشاورزی صنعت خدمات خصوصی عمومی
 سال 1384 10/3  36/3 7/1 44/4 48/5 79/2 20/8
 سال 1385 11/1 36/2 7/2 42/6 50/1 83/4 16/6
 سال 1386 10/3 36/8 6/7 43/3 50 82/9 17/1
 سال 1387 9/9 36 6/1 43 50/8 83/3 16/7
 سال 1388 10/6 34/4 5/3 40/3 54/4 81/3 18/7
 سال 1389 10/3 35/5 5/5 38/9 55/5 80/3 19/7
 سال 1390 9/8 34/5 5/3 39/3 55/4 81/9 18/1
 فصل بهار 90 10/1 35/7 4/7 38/4 56/9 81/7 18/3
 فصل تابستان 90 8/7 34/0 5/3 38/7 56/0 81/4 18/6
 فصل پاییز 90 11/5 34/6 5/7 38/5 55/8 84/1 15/9
 فصل زمستان 90 8/9 33/7 5/3 41/6 53/0 82/4 17/6
 سال 1391 11/3 34/6 5/2 41/2 53/6 81/9 18/1
 فصل بهار 91 14/3 35/7 4/6 41/7 53/6 82/3 17/7
 فصل تابستان 91 11/8 35/7 5/4 40/7 53/9 80/6 19/4
فصل پاييز 91 10/3 34/3 7/3 38/6 54/1 81/8 18/2
فصل زمستان 91 8/7 36/2 3/6 43/4 53/0 82/8 17/2
 سال 1392 7/7 34/9 4/2 43/2  52/5 79/9 20/1
 فصل بهار 92 8/1 36/3  3/6 46/3  50/1 82/3 17/7
فصل تابستان 92 7/6 35/4  4/3 44/0  51/6 79/3 20/7
فصل پاييز 92 7/8   34/8  4/2 40/6  55/2 77/4 22/6
فصل زمستان 92 7/3  33/1 4/7 41/9 53/4 80/8 19/2
 سال 1393 9/2 33/6 3/8 41/8 54/2 80/7 19/3
فصل بهار 93 10/7 33/7 4/1 43/4 52/5 79/7 20/3
فصل تابستان 93 10/5 33/8  4/3 40/1 55/4 81/6  18/4
فصل پاييز 93 8/1 33/0 3/5 41/0 55/5 80/9 19/1
فصل زمستان 93 7/8 34/1 3/4 42/8 53/5 80/7 19/3
 سال 1394 11/3 35/3 3/1 41/5 55/4 81/3 18/7
فصل بهار 94  9/9 32/6 3/5 40/8 55/7 79 21
فصل تابستان 94 12/0 36/0 3/1 43/4 53/5 82/2 17/8
فصل پاييز 94 12/0 36/7 2/9 40/0 57/1 82/2 17/8
فصل زمستان 94 11/1 35/8 3/1 41/7 55/0 81/6 18/4
 سال 1395 11/2 35/8 3/6 42/2 54/0 80/6 19/4
فصل بهار 95 14/1 35/0 3/9  45/8 50/1 81/3 18/7
فصل تابستان 95 11/4 35/3 4/0 42/2 53/7 81/0 19/0
فصل پاییز 95 10/0 36/3 3/5 40/2 56/0 79/3 20/7
فصل زمستان 95 9/6 36/8 3/0 41/0 55/8 81/2 18/8
 سال 1396 10/9 36/0 4/2 41/4 54/2 81/3 18/7
فصل بهار 96 10/9 35/5 3/8 41/4 54/6 81/3 18/7
فصل تابستان 96 10/2 35/4 4/5 41/9 53/2 81/9 18/1
فصل پاییز 96 11/2 36/8 4/5 41/3 54/1 80/9 19/1
فصل زمستان 96 11/2 36/2 4/0 40/9 54/9 81/1 18/9
 سال 1397 10/8 35/2 3/9 40/0 55/9 82/9 17/1
فصل بهار 97 10/1 35/8 3/0 41/0 56/0 84/2 15/8
فصل تابستان 97 12/1 36/1 4/0 39/9 56/0 82/8 17/2
فصل پاییز 97 11/4 34/0 4/4 38/9 56/5 83/0 17/0
فصل زمستان 97 9/6 34/9 4/2 40/3 55/3 81/8 18/2
سال 1398              
فصل بهار 98 10/3 36/0 3/5 39/5 57/0 82/4 17/6
فصل تابستان 98 10/3 36/4 4/7 39/6 55/8 82/6 17/4
فصل پاییز 98              
فصل زمستان 98              

 


مقایسه نرخ تورم استان قم با کل کشور به تفکیک ماه

  فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند كل سال

سال

1390

(1)

کشور 15/3 16/7 18/2  19/6 21/0 22/4 23/6 24/8 25/9 26/3 26/3 26/4 26/4
 قم 15/6 16/4 17/4  18/0 18/6 19/2 19/7 20/2 20/8 20/5 20/5 20/7 20/7

 سال

1391

(1)

 کشور 26/4 26/3 26/0 25/9 25/9 25/9 26/4 27/2 27/9 28/8 30/2 31/5 31/5
 قم 21/0 21/2 21/4 22/0 22/6 23/2 24/3 25/4 26/5 27/9 29/3 30/6 30/6

سال

1392

(2)

كشور 29/8 31/0 32/6 33/9 35/1 36 36/2 35/9 35/5 35 33/7 32/1 32/1
قم 29/1 30/4 32/0 33/1 34/4 35/6 36 36/1 36  35/6 34/7 33/5 33/5

سال

1393

كشور 30/2 28/4 26/2 24/2 22/3 20/6 19/1 17/8  16/8 15/8 15/2 14/8 14/8
قم 32 30/4 28/5 26/9  25 22/9 21/3 19/8  18/6  17/6 16/8 16/3 16/3

سال

1394

كشور 14/5 14/3 14/2 14/1 13/8 13/6 13/3 13/1 12/6 12/2  11/8 11/3 11/3
قم 15/8 15/4 15/1 14/7 14/3 14 13/7 13/4 13 12/6 12 11/6 11/6

سال

1395

کشور  10/8 10/2 9/5 9 8/7 8/3  7/9 7/5 7/2  6/9 6/8 6/8 6/8
قم  11/1 10/6 10 9/6 9/2 8/9  8/4 8/1  7/7 7/4 7/3 7/2 7/2

سال

1396

(3)

کشور 6/8 6/9 7 7/1 7/1 7/1 7/3 7/5 7/8 8/1 8/2 8/1 8/1
قم 7/2 7/2 7/1 7/2 7/3 7/4 7/6 7/8 7/9 8 7/9 7/8 7/8

سال

1397

کشور 8 8/1 8/2 8/8 9/8  11/4 13/4 15/6 18 20/6 23/4 26/6 26/6
قم 7/6 7/6 7/7 7/9 8/7  9/9 11/5 13/2 15/1 17/2 19/5 22/3 22/3

سال

1398

کشور 30/2 33/7 36/9 39/7 41/4 41/9              
قم 25/4 28/5 31/3 34 35/5 36/2              

(1) در سال هاي 1390 و 1391، سال 1381 بعنوان سال پايه (يعني 100=1381) بوده است.

(2) از فروردين سال 1392، سال 1390 بعنوان سال پايه (يعني 100=1390) بوده است.

(3) از فروردین سال 1396، سال 1395 بعنوان سال پایه (یعنی 100=1395) بوده است.

 

دوشنبه ٣١ شهريور ١٣٩٩
استان قم

استان: قم            تعداد شهرستان: 1

تعداد بخش: 5         تعداد دهستان: 9

تعداد شهر: 6           تعداد آبادی: 361

آبادی دارای سکنه: 224

آبادی خالی از سکنه: 137

مساحت: 11238 (کیلومتر مربع)

جمعیت استان: 1292283

(پیش بینی خانوار و جمعیت تا سال 1415)

 

 
   اوقات شرعی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 19808
 بازدید امروز : 14
 کل بازدید : 178801
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1