عنوان

پیش بینی تعداد خانوار و جمعیت کشور و استان قم توسط مرکز آمار ایران

مرکز آمار ایران منتشر کرد: پیش بینی تعداد خانوار و جمعیت کل کشور و استان قم تا سال 1415

   دانلود : Baravord_Jamiat_1396-1415.xlsx           حجم فایل 31 KB